close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Przetargi ogłoszone:
PN-dzierżawa w pełni zautomatyzowanego analizatora do badań immunohematologicznych i dostawa odczynników niezbędnych do wykonania 250 tyś badań kontroli serologicznej krwi metodą mikrokolumnową

13/10/2017    S197    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Gdańsk: Odczynniki do badania krwi

2017/S 197-405999

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Hoene Wrońskiego 4
Osoba do kontaktów: Krzysztof Bielec
80-210 Gdańsk
Polska
Tel.: +48 585204040
E-mail: k.bielec@krew.gda.pl
Faks: +48 585204040

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.krew.gda.pl/BIP

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Zdrowie

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

 

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Dzierżawa w pełni zautomatyzowanego analizatora do badań immunohematologicznych i dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonania 250 000 badań kontroli serologicznej pobranej krwi metodą mikrokolumnową.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Siedziba Zamawiającego, adres jak w pkt I.1) Ogłoszenia.
Kod NUTS

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa na okres czterech lat w pełni zautomatyzowanego analizatora do badań immunohematologicznych na potrzeby Pracowni Serologii Grup Krwi Dawców wraz z możliwością przesyłania danych do istniejącego u Zamawiającego systemu komputerowego Bank Krwi prod. Asseco Poland S.A. i dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonania 250 000 badań kontroli serologicznej pobranej krwi przez okres 48 miesięcy metodą mikrokolumnową.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33696200, 33696100, 38434520, 33124130

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)Części

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa na okres czterech lat w pełni zautomatyzowanego analizatora do badań immunohematologicznych na potrzeby Pracowni Serologii Grup Krwi Dawców wraz z możliwością przesyłania danych do istniejącego u Zamawiającego systemu komputerowego Bank Krwi prod. Asseco Poland S.A. i dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonania 250 000 badań kontroli serologicznej pobranej krwi przez okres 48 miesięcy metodą mikrokolumnową.
Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 800 000 i 1 000 000 PLN

II.2.2)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia)

 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100 złotych). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Zapłata za przedmiot dostaw, nastąpi przelewem na konto Dostawcy na podstawie faktury VAT wystawionej przez Dostawcę, po kompletnej dostawie przedmiotu zamówienia w terminie płatności określonym przez Dostawcę.

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
— posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
1. w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej trzy zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego zamówienia – łączna wartość zamówień nie może być niższa niż brutto 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion tysięcy 00/100 złotych),
— znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
2. w tym zakresie Wykonawca musi posiadać środki finansowe na rachunku bankowym lub zdolność kredytową na kwotę minimum 300 000 PLN (słownie: trzysta tysięcy 00/100 złotych);
3. wykonawcy muszą być ubezpieczeni od prowadzonej działalności gospodarczej, to jest muszą posiadać polisę OC, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjna nie niższą niż 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy 00/100 złotych;
4. w celu potwierdzenia spełniania warunków określonych w pkt 1-3, Wykonawca zgodnie z art. 26 ust. 1 uPzp musi zamieścić w swojej ofercie dokumenty potwierdzające spełnienie podmiotowych warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126) w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, w niniejszym postępowaniu Zamawiający będzie wymagał od pierwszego w rankingu Wykonawcy:
— w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 uPzp:
1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 uPzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp;
5. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
6. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
7. oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 uPzp;
8. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 uPzp;
9. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2016 poz. 716);
10. oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – Uwaga! zgodnie z art. 24 ust. 11 uPzp niniejsze oświadczenie Wykonawcy składają w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji na stronie internetowej o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp – ustawa Pzp art. 86 ust. 5.
Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
11. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punktach powyżej od 1 do 4.
1) pkt 1. – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 uPzp. Dokumenty, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
2) pkt 2 – 4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
A. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, Dokument, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
B. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ww. ppkt A i B, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
12. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 1 (informacja z Krajowego Rejestru Karnego), składa dokument, o którym mowa w pkt. 11. ppkt. 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 uPzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu;
13. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a uPzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
14. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a uPzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Części III pkt. 3 ppkt. 1 – 9.
15. Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w Części III pkt. 3 ppkt. 1 – 9, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a uPzp..

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Zamawiający wymaga:
1. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
2. dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 1. Wykonawca musi posiadać środki finansowe na rachunku bankowym lub zdolność kredytową na kwotę minimum 300 000 PLN (słownie: trzysta tysięcy 00/100 złotych);
2. wykonawcy muszą być ubezpieczeni od prowadzonej działalności gospodarczej, to jest muszą posiadać polisę OC, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjna nie niższą niż 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy 00/100 złotych).

III.2.3)Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. wykaz dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
2. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda:
1) Wykonawcy muszą złożyć świadectwa dopuszczenia do użytku w Polsce.
A. Jeżeli Wykonawca oferuje przedmiot postępowania o zamówienie publiczne będący wyrobem medycznym w rozumieniu Dyrektywy Unii Europejskiej numer 93/42/EWG z dnia 14.6.1993 i/lub Ustawy z dnia 20.5.2010 o wyrobach medycznych (Dz.U. 2015 poz. 876 ze zm.) to musi wraz z ofertą złożyć wybrane elementy dokumentacji potwierdzające przed Zamawiającym przeprowadzenie procedury wprowadzenia do obrotu i wprowadzenia do używania wyrobu medycznego przez producenta lub dystrybutora (zwłaszcza certyfikat jednostki notyfikującej – jeżeli występuje) zgodnie z powyższą Dyrektywą i/lub Ustawą wraz z poniższymi dokumentami finalizującymi powyższe:
a) deklaracja zgodności z CE lub
b) zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego oznaczonego znakiem zgodności CE, dla którego wystawiono deklarację zgodności lub
c) zaświadczenie wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o dokonaniu wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych na podstawie zgłoszenia do rejestru wyrobu medycznego oznaczonego znakiem zgodności CE, dla którego wystawiono deklarację zgodności.
B. Jeżeli Wykonawca oferuje przedmiot postępowania o zamówienie publiczne nie będący wyrobem medycznym w rozumieniu Dyrektywy Unii Europejskiej numer 93/42/EWG z dnia 14.6.1993 i/lub Ustawy z dnia 20.5.2010 o wyrobach medycznych (Dz.U. 2015 poz. 876 ze zm.) to musi wraz z ofertą złożyć poniższe dokumenty:
a) deklaracja zgodności (Declaration of Confirmity) z odpowiednimi normami UE i/lub krajowymi lub
b) stosowne oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora dot. wyrobów nie medycznych.
2) Wykonawcy muszą złożyć katalogi, foldery lub skany ze stron internetowych z dokładną specyfikacją przedmiotu zamówienia, potwierdzające wymagania stawiane przez Zamawiającego.
3) Wykonawcy muszą złożyć oświadczenie wraz z dokumentami je potwierdzającymi (wystawionymi przez wytwórcę lub upoważnionego przez wytwórcę reprezentanta) o posiadaniu autoryzowanej sprzedaży i dystrybucji na terenie Polski, oferowanego przedmiotu zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
1. w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej trzy zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego zamówienia – łączna wartość zamówień nie może być niższa niż brutto 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion 00/100 złotych).

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

 

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena brutto. Waga 60

2. Parametry jakościowo-techniczne. Waga 40

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

2512/02/17

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

17.11.2017 - 12:00

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 17.11.2017 - 12:30

Miejscowość:

Gdańsk, ul. Hoene Wrońskiego 4

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 10.2021.

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)Informacje dodatkowe

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 uPzp.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż:
— niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
— wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia.

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

10.10.2017

 
informacje udostępnił:Krzysztof Bielec
informacje wytworzył:Krzysztof Bielec
data udostępnienia: 2017-10-13 09:51:25
ostatnia modyfikacja: Krzysztof Bielec 2017-10-13 09:51:25 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 48644