close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Prawo i finanse:
Statut

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia Poz. 35

Warszawa, dnia czwartek, 16 marca 2017 r.

 

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 15 marca 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa

i Krwiolecznictwa w Gdańsku

Na podstawie art. 42 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r.

poz. 1638, 1948 i 2260) w związku z art. 23 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie

krwi (Dz. U. z 2014 r. poz. 332 oraz 2016 r. poz. 823) zarządza się, co następuje:

§ 1. Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu

Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 36, z 2014 r.

poz. 5 oraz z 2016 r. poz. 70) otrzymuje brzmienie określone w załączniku do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).

 

STATUT

Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku, zwane dalej „Regionalnym

Centrum”, jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260) prowadzonym w formie samodzielnego publicznego

zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest minister właściwy do spraw zdrowia.

 

Rozdział 2.

Siedziba i obszar działania

§ 2. 1. Siedzibą Regionalnego Centrum jest miasto Gdańsk.

2. Obszarem działania Regionalnego Centrum są następujące powiaty wchodzące w skład

województwa pomorskiego: gdański, kartuski, kościerski, kwidzyński, malborski, nowodworski, pucki,

starogardzki, tczewski, wejherowski oraz miasta na prawach powiatu: Gdańsk, Gdynia, Sopot, z tym że

dystrybucja tkanek i komórek może odbywać się na terenie całego kraju.

3. Dystrybucja krwi i jej składników odbywa się na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia

22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2014 r. poz. 332 oraz z 2016 r. poz. 823).

 

Rozdział 3.

Cele i zadania

§ 3. Celem działania Regionalnego Centrum jest organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie

krwiodawstwa i krwiolecznictwa, a zwłaszcza w zakresie pobierania krwi i jej składników i preparatyki

oraz wydawanie krwi i jej składników podmiotom leczniczym, a także realizacja zaopatrzenia

w produkty krwiopochodne, rekombinowane koncentraty czynników krzepnięcia, desmopresynę i inne

produkty lecznicze.

§ 4. Do zadań Regionalnego Centrum należy:

1) wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi;

2) wytwarzanie surowic diagnostycznych;

3) współdziałanie z podmiotami leczniczymi w zakresie przeszczepiania tkanek i narządów;

4) prowadzenie działalności naukowo-badawczej i prac badawczo-rozwojowych w szczególności

w dziedzinie krwiodawstwa lub krwiolecznictwa i współdziałanie z odpowiednimi jednostkami w tym

zakresie;

5) realizacja zadań na potrzeby obronne państwa, w tym wynikających z przepisów dotyczących

warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne

państwa oraz właściwości organów w tych sprawach;

6) zawieranie umów na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez Regionalne Centrum oraz

udzielanie świadczeń zdrowotnych zlecanych przez osoby fizyczne i inne podmioty;

7) uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób

wykonujących zawód medyczny;

8) wykonywanie innych zadań wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 5. Regionalne Centrum wykonując swoje zadania współpracuje w szczególności z:

1) innymi jednostkami organizacyjnymi publicznej służby krwi, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-4

ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi;

2) innymi podmiotami leczniczymi;

3) instytutami badawczymi;

4) stacjami sanitarno-epidemiologicznymi;

5) organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami;

6) fundacjami

 

Rozdział 4.

Organy i struktura organizacyjna

§ 6. 1. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Regionalnym Centrum, kieruje jego

działalnością i reprezentuje je na zewnątrz.

2. Minister właściwy do spraw zdrowia nawiązuje z Dyrektorem stosunek pracy na podstawie

powołania, umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną.

3. Dyrektor zarządza Regionalnym Centrum przy pomocy:

1) Zastępcy Dyrektora do Spraw Medycznych;

2) Głównego Księgowego.

4. W razie nieobecności Dyrektora zastępuje go Zastępca Dyrektora do Spraw Medycznych, a w razie

jego nieobecności inny pracownik wyznaczony przez Dyrektora.

§ 7. 1. Strukturę organizacyjną Regionalnego Centrum tworzą:

1) Terenowy Oddział w Gdyni Redłowie;

2) Terenowy Oddział w Kartuzach;

3) Terenowy Oddział w Kościerzynie;

4) Terenowy Oddział w Starogardzie Gdańskim;

5) Terenowy Oddział w Wejherowie;

6) Terenowy Oddział w Kwidzynie;

7) Terenowy Oddział w Tczewie;

8) Dział Administracyjno-Gospodarczy;

9) Dział Dawców i Pobierania;

10) Dział Finansowo-Księgowy;

11) Dział Laboratoryjny i Immunologii Transfuzjologicznej;

12) Dział Metodyczno-Organizacyjny;

13) Dział Preparatyki i Ekspedycji;

14) Dział Zapewnienia Jakości;

15) Sekcja Promocji;

16) Sekcja Służb Pracowniczych;

17) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;

18) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Nadzoru Specjalistycznego;

19) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Obrony Cywilnej i Przeciwpożarowej;

20) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Zamówień Publicznych;

21) Samodzielne Stanowisko Pracy - Osoba Wykwalifikowana;

22) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;

23) Sekretariat.

2. Szczegółową strukturę organizacyjną Regionalnego Centrum i jego oddziałów, zadania komórek

organizacyjnych, oddziałów oraz samodzielnych stanowisk pracy, sposób kierowania komórkami

organizacyjnymi i oddziałami, strukturę podporządkowania komórek organizacyjnych oraz

samodzielnych stanowisk pracy, a także odpowiedzialność kadry zarządzającej określa regulamin

organizacyjny Regionalnego Centrum ustalony przez Dyrektora.

 

Rozdział 5.

Gospodarka finansowa

§ 8. 1. Regionalne Centrum pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty

działalności i reguluje zobowiązania oraz prowadzi gospodarkę finansową w szczególności na zasadach

określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

2. Podstawą gospodarki Regionalnego Centrum jest roczny plan finansowy ustalany przez Dyrektora.

3. Regionalne Centrum sporządza sprawozdanie finansowe na zasadach określonych w ustawie z dnia

29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61 i 245).

4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3, podlega badaniu przez biegłego rewidenta w sytuacji, gdy

Regionalne Centrum spełnia warunki, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 września

1994 r. o rachunkowości.

5. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje minister właściwy do spraw zdrowia.

6. Sprawozdanie finansowe Regionalnego Centrum zatwierdza minister właściwy do spraw zdrowia.

7. Regionalne Centrum decyduje o podziale zysku.

 
informacje udostępnił:Krzysztof Bielec
informacje wytworzył:Krzysztof Bielec
data udostępnienia: 2004-03-05 10:34:37
ostatnia modyfikacja: Krzysztof Bielec 2017-07-07 09:07:33 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 53072